Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website en/of het aanvragen van informatie gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden die op onze activiteiten van toepassing zijn:

• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tussentijdse verkoop, verhuur, intrekking van de verkoopopdracht en/of prijswijzigingen blijven voorbehouden.

• Voor de volledigheid, actualiteit en de juistheid van de vermelde gegevens en de aan ons ter beschikking gestelde stukken en verstrekte inlichtingen kunnen wij ondanks een zorgvuldige verwerking geen verantwoording nemen.

• De genoemde verkoopprijzen zijn steeds exclusief bijkomende kosten, o.a. overdrachtsbelasting, notariskosten, kosten advocaat, provisie e.d.

• De opdrachtgever verplicht zich de inlichtingen over het aangeboden object en de door ons verstrekte mededelingen vertrouwelijk te behandelen. Deze mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

• Met het afsluiten van een door ons aangewezen en/of door onze bemiddeling tot stand gekomen koopcontract, is de bemiddelingsprovisie op de dag van de contractsluiting verdiend en te betalen. De door de koper bij aankoop te betalen provisie bedraagt 4%, excl. BTW van de koopsom, de minimale provisie bedraagt echter €5.000,- excl. BTW. Vanaf een koopsom hoger dan €250.000,- geldt een provisie van 3%, excl. BTW.

• Bij huur- of pachtovereenkomsten bedraagt de provisie 3 maanden huur/pacht excl. BTW. Deze is te betalen bij de afsluiting van de huur- of pachtovereenkomst.

• De provisie is ook dan verschuldigd wanneer een plaatsvervangende transactie plaats vindt. Dat wil zeggen dat er een overeenkomst wordt gesloten voor een ander aan de verkoper toebehorend object. Het recht bestaat ook dan, wanneer de transactie in plaats van door de opdrachtgever zelf geheel of gedeeltelijk door diens echtgenoot of naaste familieleden of schoonfamilieleden of zulke natuurlijke of rechtspersonen plaatsvindt, die in ondernemingsrechtelijke, contractuele of economische zin dicht bij hem staan of wanneer de contractafsluiting pas na afloop van de makelaarswerkzaamheden plaatsvindt.

• Indien de geïnteresseerde reeds voor het ontvangen van onze informatie met het door ons aangedragen of bemiddelde object bekend is, moet hij ons hiervan binnen een week na ontvangst, vergezeld van het bewijs, schriftelijk op de hoogte brengen. Na deze termijn kan de koper zich niet meer op die kennis beroepen en heeft TweedeHuisInGriekenland bij aankoop recht op betaling van de volledige provisie.

• Wanneer er door een al dan niet ongeoorloofde doorgave aan een derde tussen deze derde en de verkoper van het aangeboden object een koopovereenkomst tot stand komt, dan is de opdrachtgever of de ontvanger van de informatie voor de in de informatie genoemde provisie aansprakelijk, ook wanneer de opdrachtgever of de ontvanger zich op het ontbreken van de wettelijke bepalingen beroept. De aanspraak op provisie is ook dan nog rechtsgeldig wanneer door onze informatie of door onze bemiddeling een koopovereenkomst afgesloten is, ook wanneer de overeenkomst pas na afloop van de makelaarsovereenkomst plaats vindt.

• Wordt ons een overeenkomst, waarvoor provisie verschuldigd is, niet medegedeeld, dan begint de verjaringstermijn aangaande ons recht op provisie pas na afloop van het jaar waarin wij het bestaan van de overeenkomst te weten zijn gekomen. Dit geldt ook dan, wanneer een der contractanten er bij vergissing vanuit is gegaan dat er over de overeenkomst geen provisie verschuldigd was.

• TweedeHuisInGriekenland.nl is niet verantwoordelijk voor het nakomen van het afgesloten contract of contractonderdelen door de koper en/of verkoper. De provisie en/of de aansprakelijkheid van TweedeHuisInGriekenland wordt niet beïnvloed door de niet-naleving of gedeeltelijke niet-naleving van het contract.

• De provisie is niet terug te vorderen vanwege annulering van het contract.

• TweedeHuisInGriekenland.nl is nimmer verantwoordelijk voor gevolgen van beslissingen of wetswijzigingen van overheidswege.

• TweedeHuisInGriekenland.nl is niet verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit van het aan te kopen of te bouwen object. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor bouwvertraging, uitstel of annulering van bouw vanwege zaken verband houdende met de bouwkavel, veranderingen in de wetgeving, kavel- en/of bouwafmetingen enz.

• Vorderingen van schadevergoeding op ons zijn uitgesloten, met uitzondering van grove nalatigheid. Aangezien wij ons bij alle informatie moeten baseren op informatie van derden, kunnen wij de juistheid en volledigheid daarvan niet garanderen.

Juni 2014